Vancouver

Vancouverstilen er en numerisk stil som er vanlig innenfor medisin, helsefag og naturvitenskapelige fag.

Kilde

Eksemplene under er i hovedsak basert på Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [oppdatert 2. feb 2015; hentet 25. mars 2020]. Tilgjengelig fra: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicineopen in new window.

Henvisninger i teksten

 • Kildene nummereres fortløpende i den rekkefølgen de forekommer i teksten. Hvis du viser til samme kilde flere ganger, brukes det samme nummeret.
 • I teksten oppgis kun referansenummeret, i parentes, eventuelt med sidetall.
 • Dersom du viser til flere kilder på en gang, listes referansene med semikolon, uten mellomrom, slik: (1;3;7)
 • eller med bindestrek: (1-4), der kilde 1, 2, 3 og 4 understøtter det samme poenget.

Les mer om sitering og kildehenvisningeropen in new window og/eller se eksemplene nedenfor.

Referanselisten

 • Referanselisten ordnes numerisk.
 • Skriv de første seks forfatterne etterfulgt av ”et al.” hvis det er flere enn seks forfattere.
 • Bruk offisielle forkortelser for tidsskrifttittel. Offisielle forkortelser finnes for eksempel i PubMed Journals databaseopen in new window

Referansetyper

Bøker

Bok

Kilden i teksten

Tekst (nummer, eventuelt sidetall)

… som en avklarende faktor i diagnostikken (1, s. 72)

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Tittel: undertittel. Utgave. Utgivelsessted: Utgiver; Årstall. Antall sider.

1. Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2. utg. Atlanta: American Cancer Society; 2002. 768 s.

I EndNote

Legges inn som «Book».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Edition (hvis aktuelt).

E-bok

Kilden i teksten

Tekst (nummer, eventuelt sidetall)

… ved evaluering av boolske uttrykk (2, s. 54).

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Tittel: undertittel. Utgave. Utgivelsessted: Utgiver; Årstall. Antall sider. [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://…

2. Langtangen HP. A Primer on Scientific Programming with Python [Internett]. 5. utg. Berlin/Heidelberg: Springer; 2016. 914 s. [hentet 8. november 2020]. Tilgjengelig fra: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-49887-3open in new window

I EndNote

Legges inn som «Electronic Book».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Type of Medium, Place Published, Publisher, Year Cited, Date Cited, URL.

Bokkapittel

Kilden i teksten

Tekst (nummer).

Retrovirus hos katter har vist seg … (3).

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA. Kapitteltittel. I: Redaktør AA, Redaktør BB, red. Boktittel. Utgivelsessted: Utgiver; årstall. s. fra-til.

3. Rojko JL, Hardy WD. Feline leukemia virus and other retroviruses. I: Sherding RG, red. The cat: diseases and clinical management; vol. 1. New York: Churchill Livingstone; 1989. s. 229-332.

I EndNote

Legges inn som «Book Chapter». Fyll ut feltene: Editor (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition (hvis aktuelt).

Bok med redaktør(-er)

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

… slik som framstilt i boken (4).

Kilden i referanselisten

Nummer. Redaktør AA, Redaktør BB, red. Boktittel. Utgivelsessted: Utgiver; årstall. Antall s.

4. Sherding RG, red. The cat: diseases and clinical management; vol. 1. New York: Churchill Livingstone; 1989. 874 s.

I EndNote

Legges inn som «Edited Book». Fyll ut feltene: Editor (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition hvis aktuelt.

Artikler

Artikkel i tidsskrift

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

… viser forandringer i blodtrykknivået (5).

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Artikkeltittel. Tidsskriftets korttittel. Årstall;Volum(heftenummer):sidetall. Eventuelt DOI.

5. Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005;62(1):112-6.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som «Journal Article».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som «Electronic Article».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Periodical Title, Volume, Issue, Pages, Year Cited, Date Cited, URL.

Nettsider

Nettside uten forfatter eller hvor forfatter er en organisasjon

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

I henhold til Kreftregisterets oversikt (6).

Kilden i referanselisten

Nummer. Nettstedets navn eller organisasjon. Nettsidens tittel [Internett]. Utgivelsessted: Utgiver (dersom tilgjengelig); Dato [oppdatert dag, måned årstall; hentet dag, måned årstall].Tilgjengelig fra: URL

6. Kreftregisteret. Kreft i Norge [Internett]. [oppdatert 24. okt 2019; hentet 1. jan 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreft_i_Norge/open in new window.

I EndNote

Legges inn som «Web Page».

Organisasjon: Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet/institusjonsnavnet), Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Legges inn som «Web Page».

Uten forfatter: Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Nettside med forfatter(e)

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

De fleste reisende bruker bil (7) når de skal…

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA. Tittel [Internett]. Utgivelsessted: Utgiver (dersom tilgjengelig); Publiseringsdato [Oppdatert: Oppdateringsdato. Hentet: Lesedato]. Tilgjengelig fra: URL

 1. Lund V. Åtte av ti reiser med bil. [Internett]. Oslo: Statistisk sentralbyrå; 26. september 2018 [oppdatert 26. sep 2018; hentet 31. mars 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/atte-av-ti-reiser-med-bil

:::

I EndNote

Legges inn som «Web Page».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Offentlige kilder

Lover

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

Helsepersonelloven (8) sier at …

Kilden i referanselisten

Lovens kortnavn. Årstall. Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer.

8. Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. av 1999-07-02 nr 64.

I EndNote

Fra trykte kilder: Legges inn som «Government Document».

Fyll ut feltene: Year, Short title, Title, Place Published, Publisher.

Fra internett: Legges inn som «Web Page».

Fyll ut feltene: Short title, Year, Title, URL.

Norges offentlige utredninger (NOU)

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

Når det gjelder organisering og styring av spesialisthelsetjenesten, viser utvalget til … (9).

Kilden i referanselisten

Nummer. NOU Årstall: Nummer. Tittel. Sted: Utgiver; år.

9. NOU 2016: 25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning; 2016.

I EndNote

Legges inn som «Government Document».

Fyll ut feltene: Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher.

Meldinger og proposisjoner til Stortinget

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

…i Regjeringens klimastrategi (10) legges det opp til at…

Kilden i referanselisten

Nummer. Meld. St. nummer (sesjon). Tittel. Sted: Utgiver; År.

10. Meld. St. 41 (2016–2017). Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. Oslo: Klima- og miljødepartementet; 2017.

I EndNote

Legges inn som «Government Document».

Fyll ut feltene: Author (legg inn betegnelse nummer (sesjon) som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher.

 • Merknad: Fram til oktober 2009 het det Stortingsmeldinger, forkortet St.meld., Bruk betegnelsen St.meld. på meldinger som er lagt fram før oktober 2009, f.eks. St.meld. nr. 30 (2008-2009).

Annet

Rapporter

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

…når bygningsmassen blir gammel gjelder andre regler (11)

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA. Tittel.Sted: Utgiver; år. Rapport nr.

11. Holm A. Nye standarder i gamle bygg. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR; 2016. NIBR-rapport 2016:14.

I EndNote

Trykt rapport: Legges inn som «Report».

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published, Institution, Report Number.

Rapport hentet fra internett: Legges inn som «Web Page».

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Title til: Tittel. Rapport nr.)

Manuskript under publisering, antatt (in press)

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

… som fremmer cellevekst (10).

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Artikkeltittel. Tidsskriftstittel forkortelse. Under utgivelse. Årstall.

10. Savinainen KJ, Helenius MA, Lehtonen HJ, Visakorpi T. Overexpression of EIF3S3 promotes cancer cell growth. Prostate. Under utgivelse 2006.

I EndNote

Trykt tidsskrift: Legges inn som «Journal Article».

Elektronisk tidsskrift: Legges inn som «Electronic Article» eller «Journal Article».

NB! I feltet for Year, skriv «in press» istedet for årstall.

Trykt tidsskrift: Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year (skriv in press), Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages.

Elektronisk tidsskrift: Fyll ut feltene Author, Year (skriv in press), Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages, DOI (eller URL dersom DOI mangler).

Preprint

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

…som foreslått av Miller et al. (11) bør vaksinen…

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Artikkeltittel. Arkivets navn DOI (eller nummer gitt av arkivet) [Preprint]. Årstall [hentet dato]: [Antall sider]. Tilgjengelig fra: URL/DOI/Handle

 1. Miller A, Reandelar MJ, Fasciglione K, Roumenova V, Li Y, Otazu GH. Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study. medRxiv 2020.03.24.20042937 [Preprint]. 2020 [hentet 30. mar 2020]: [9 s.]. Tilgjengelig fra: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042937

 2. Whittaker C, Slater H, Bousema T, Drakeley C, Ghani A, Okell L. Global & Temporal Patterns of Submicroscopic Plasmodium falciparum Malaria Infection. bioRxiv 554311 [Preprint]. 2020 [hentet 3. mar 2020]: [17 s.]. Tilgjengelig fra: doi: https://doi.org/10.1101/554311

I EndNote

Trykt tidsskrift: Legges inn som «Journal Article».

Elektronisk tidsskrift: Legges inn som «Electronic Article» eller «Journal Article».

NB! I feltet for Year, skriv «in press» istedet for årstall.

Trykt tidsskrift: Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year (skriv in press), Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages.

Elektronisk tidsskrift: Fyll ut feltene Author, Year (skriv in press), Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages, DOI (eller URL dersom DOI mangler).

Standarder

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

… i henhold til standard for støy, virkning på mennesker (11).

Kilden i referanselisten

Nummer. Organisasjon. Standard nr. Tittel på standard [Internett]. Sted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://…

11. International Organization for Standardization. ISO Standard nr. 13.140. Noise with respect to human beings [Internett] Geneve: ISO; 2005? Tilgjengelig fra …

I EndNote

Legges inn som «Report».

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet eller institusjonsnavnet), Year, Title, Report Number, URL.

Patenter

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

…the patent filed by Clarke et al. (35)

Kilden i referanselisten

(Nummer). Oppfinner(e). Organisasjon. Patent tittel. [Internett]. Land eller Region. Patent nummer. Dato og år [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://…

(1) Clarke J, Pines A, McDermott RF, Trabesinger AH, inventors. University of California, assignee. SQUID detected NMR and MRI at ultralow fields. European Patent 1474707. 10. nov 2004. [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://…

I EndNote

Legges inn som «Web Page». Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet), Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.

Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer publiseres i ulike formater. Velger derfor referansetype på bakgrunn av hvilken type dokument som brukes, ikke på bakgrunn av at det er en retningslinje. Sjekk også hvem som er forfatter, noen retningslinjer har organisasjoner, forvaltning eller foreninger som forfattere, andre ganger er det personer som føres som forfattere.

Noen eksempler:

Retningslinje publisert på nett:

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC ELLER Organisasjonsnavn. Tittel: undertittel. Utgiver: Utgiversted; Publiseringsdato. [Oppdateringsdato. Lesedato]. Tilgjengelig fra: URL

Helsedirektoratet. Forebygging av hjerte- og karsykdom: nasjonal faglig retningslinje. Oslo: Helsedirektoratet; 2017 [Oppdatert: 5. mar 2018. Hentet 22. april 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom

Retningslinje publisert som rapport

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC / Organisasjonsnavn. Tittel. Utgave. Utgivelsessted. Utgiver; Publiseringsdato. Rapportnummer.

Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Rapport. Helsedirektoratet: Oslo; 2010 [Oppdatert 2013]. IS-1580.

Retningslinje publisert som artikkel

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Artikkeltittel. Tidsskriftets korttittel. Årstall;Volum(heftenummer):sidetall. Eventuelt DOI.

Helsingen LM, Vandvik PO, Jodal HC, Agoritsas T, Lytvyn L, Anderson JC, et al. Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a clinical practice guideline. BMJ. 2019;367:l5515.

Oppslagsverk, artikkel med forfatter

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

Kilden i referanselisten

Med forfatter:

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB. Artikkeltittel. I: Tittel på oppslagsverk. Utgiversted: Utgiver; Publiseringsdato. (Oppdatert: Oppdateringsdato; Hentet: Lesedato). Tilgjengelig fra: URL.

Eller: Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Innførselstittel. I: Tittel på oppslagsverk. Utgave (hvis relevant). Bindnummer. Utgivelsessted: Utgiver; Årstall. s. xxx-x.

5.Klein J, Dalgard O, Jensen HLB. Koronavirus. : Store Norske Leksikon. Oslo: Store norske leksikon; 2020 [oppdatert 2020-03-20; hentet 31. mar 2020]. Tilgjengelig fra: https://sml.snl.no/koronavirus.

6. Sandvig, K. Syn. I: Store medisinske leksikon. Bind 5. Oslo: Kunnskapsforlaget; 1999. s. 54-8.

7. Johnson A & Jackson, B. Fertilization age. I: Dorland’s illustrated medical dictionary. 32. utg. Bind 3. Philadelphia: Elsevier; 2012. ; s. 675-676.

Uten forfatter:

Nummer. Redaktør AA, Redaktør BB, Redaktør CC, redaktører. Tittel på oppslagsverk. Utgave (hvis relevant). Bindnummer. Utgivelsessted: Utgiver; Årstall. Innførselstittel; s. xxx-x.

8. Nylenna M, redaktør. Store medisinske leksikon. Bind 5. Oslo: Kunnskapsforlaget; 1999. Trypanosoma; s. 129-30.

I EndNote

Trykt oppslagsverk: Legges inn som «Encyclopedia».

Fyll ut feltene: Year, Title, Dictionary Title, Volume, Place Published, Publisher, Edition - hvis aktuelt, Term, Pages.

Elektronisk oppslagsverk: Legges inn som «Web Page».

Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Edition - hvis aktuelt, Year Cited, Date Cited, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Year til: År. Tittel på innførsel; sidetall)

Kliniske oppslagsverk (Point of care-verktøy)

Kilden i teksten

Tekst (nummer)

… tekst (15).

…lungebetennelse hos innbyggere i Oslo bør behandles med polyvalente vaksiner (15)…

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Artikkeltittel. Navn på klinisk oppslagsverk [database]. Utgivelsessted: Utgiver. [oppdatert dato; hentet dato].

 1. Bartlett JG. Diagnostic approach to community-acquired pneumonia in adults. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [oppdatert 2. des 2019; hentet 30. mar 2020].

 2. Penaloza RS, Tanaka DJ, Druck J. Assessment of neck pain. BMJ Best Practice [database]. London: BMJ Publishing group. [oppdatert mar 2020; hentet 30. mar 2020].

I EndNote

Legges inn som «Online database»

Fyll ut feltene: Author , Year, Title, Name of Database, Place published, Database provider, URL, Date published, Date accessed

Forelesninger og handouts

Nummer. Foreleser AA. Tittel på forelesning [upubliserte forelesningsnotater]. Universitetets navn; notater gitt på forelesningen dato.

 1. Ødegaard M. Litteratursøking [upubliserte forelesningsnotater]. Universitetet i Oslo; notater gitt på forelesning 2. mars 2020.

Viktig! Sjekk alltid med emneansvarlig om det er greit å bruke slike kilder i oppgaven din.

Datasett

Kilden i referanselisten

Datasett

Nummer. Forfatter AA, Forfatter BB, Forfatter CC. Datasett tittel [datasett]. Publiseringsdato [sitert Siteringsdato]. Data-arkivets navn. Tilgjengelig fra: nettsiden Versjon nummer. Referert i DOI/Handle

 1. Henriksen A, Woldaregay AZ, Issom D-Z, Pfuhl G, Richard A, Årsand E, Sato K, Hartvigsen G, Rochat J. Questionnaire for motivation in mobile health [datasett]. DataverseNO. Tilgjengelig fra: https://dataverse.no/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18710/28SRMJ Versjon 2. Referert i doi: 10.3233/SHTI200290

Avhandling - doktor/master (publisert)

Kilden i teksten

Tekst (nummer, eventuelt sidetall)

Jones (4, s. 39) viser i sin doktoravhandling forskjellen mellom …

Kilden i referanselisten

Nummer. Forfatter AA. Tittel [masteroppgave]. Sted: Institusjon; årstall. Antall sider.

Nummer. Forfatter AA. Tittel [akademisk avhandling]. Sted: Institusjon; årstall. Antall sider.

10. Jones DL. The role of physical activity on the need for revision total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of the knee [doktoravhandling]. Pittsburgh (PA): University of Pittsburgh; 2001. 436 s.

I EndNote

Legges inn som «Thesis».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Thesis Type.

Blogginnlegg? Se VIKOopen in new window

Sitater

Direkte sitater må være ordrett gjengitt og henvises med sidetall. Sitater som er tre linjer eller kortere skrives direkte inn i teksten og markeres med anførselstegn. Sitater lengre enn tre linjer skrives i et eget avsnitt med innrykk. Her brukes det ikke anførselstegn.

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo