Akademisk frasebank

Her finner du eksempler på setninger, uttrykk og vendinger som er ofte brukt i akademiske tekster. Frasene er delt inn i temaer som kan være til hjelp når du skal strukturere en tekst. De er faguavhengige og nøytrale, og kan brukes uten henvisning til frasebanken. Som oftest må de tilpasses tekstens formål og din egen skrivestil.

Denne frasebanken er dynamisk. Vi tar gjerne imot innspill til hvordan den kan bli bedre!

For phrases in English, we recommend the Academic Phrasebank from the University of Manchester: https://www.phrasebank.manchester.ac.uk/open in new window

TIPS

Bruk gjerne ordbøker både for rettskriving, grammatikk og riktig bruk av ord. Ordbokene.noopen in new window er en kvalitetssikret og åpent tilgjengelig ordbok. Dersom du skriver nynorsk, kan administrativ ordliste fra Språkrådet være et godt supplement: sprakradet.no/administrativordlisteopen in new window

Vise til tidligere studier uten å ta stilling

Disse frasene kan du bruke når du skal presentere andres ideer eller forskning på en nøytral måte:

 • En vanlig/gjengs/utbredt oppfatning er …
 • Ifølge nyere/enkelte/en rekke studier … [referanse til studiene]
 • Noen/mange (forskere/fagpersoner) har vært opptatt av / legger vekt på at … [referanse til studiene]
 • Et (relativt) vanlig synspunkt er …
 • Diskusjonen dreier seg om …
 • Hovedfunnene her er …

Vise til tidligere studier og støtte seg på disse

Disse frasene kan brukes til å introdusere ideer som du er enig i og bygger videre på:

 • Som Hansen (2020) har påvist/vist/dokumentert/påpeker/belyser …
 • Med tilslutning til Hansen (2020) kan det hevdes at …
 • Jeg vil legge Gundersens definisjon til grunn når jeg skal diskutere X
 • Her støtter jeg meg på / tar jeg utgangspunkt i …
 • Gundersens skille mellom X og Y kan brukes til å forklare …
 • Et viktig utgangspunkt for denne undersøkelsen er [teori X], som …

Stille seg kritisk til tidligere studier og teorier

Disse frasene kan du bruke når du skal vise svakheter eller begrensninger ved en teori, forklaring etc., og dermed underbygge relevansen av ditt eget prosjekt:

 • De fleste studiene av X har (kun) fokusert på …
 • En begrensning/mulig svakhet ved en slik tilnærming, er at …
 • Denne tilnærmingen kan være mangelfull i den grad/dersom/i tilfeller der …
 • Tidligere forskning/studier har vært begrenset til / ikke tatt hensyn til …
 • [Forskning X] er imidlertid lite spesifikk når det gjelder …
 • *Feltet ditt* er et relativt nytt forskningsfelt, og har derfor ingen/lite …
 • Tidligere studier har hatt en tendens til å fokusere på X heller enn Y
 • Tidligere studier er ufullstendige når det gjelder …
 • Den eksisterende forskningen forklarer ikke hvordan/hvorfor …
 • Det har ikke vært mulig å replikere/generalisere disse resultatene, fordi …
 • Resultatene er basert på data fra (f.eks. 1990), og det er usikkert om det ville sett likt ut i dag
 • Dette er et kontroversielt tema, og forskere har ikke blitt enige om …
 • Gundersen anerkjenner ikke / overser at / tar ikke høyde for / tar ikke hensyn til …
 • En svakhet ved studien er/ser ut til å være …
 • Studien forklarer ikke hvordan X skiller seg fra Y …
 • En (viktig/betydelig) svakhet/problem/mangel ved teorien/metoden/forklaringen/argumentet er …
 • Teorien forklarer ikke hvordan / tar ikke høyde for …
 • En mulig kritikk av [teorien] er at …
 • Et spørsmål man må/kan stille, er …
 • Gundersens argument baserer seg i for stor grad på …
 • En begrensning ved denne forklaringen er …

Disse frasene kan du bruke for å komme med konstruktive forslag til endring, og dermed underbygge ditt eget perspektiv:

 • Studien kunne vært mer interessant/relevant dersom …
 • Dersom studien hadde fokusert på … kunne man …
 • Undersøkelsen kunne med fordel …
 • Spørsmålet bør heller være …

Definere begreper

Disse frasene kan du bruke når du skal definere et begrep:

 • *Begrepet* defineres (ofte/vanligvis/gjerne) som …
 • En vanlig definisjon av *begrepet* er …
 • Mange har definert *begrepet* som …
 • Definisjonen jeg anvender her, er …
 • Gundersen (2002) definerer *begrepet* som …
 • Med begrepet *begrepet* mener jeg her …

Formulere problemstilling/forskningsspørsmål

Disse frasene kan du bruke til å formulere ett eller flere spørsmål som teksten din er et svar på:

 • Med utgangspunkt i X, vil denne oppgaven ta for seg følgende spørsmål: «Hvordan/På hvilken måte … ?»
 • For å undersøke [dette], vil det sentrale spørsmålet være / vil det være sentralt å få vite hvordan …
 • Spørsmålet som skal besvares/belyses i det følgende, er om det finnes/er/kan være …
 • Jeg vil derfor ta for meg følgende spørsmål: …
 • Oppgavens problemformulering er som følger: …
 • Hovedspørsmålet er …
 • For å belyse problemstillingen, skal jeg ta for meg tre forskningsspørsmål: A, B og C.

Beskrive metode og metodevalg

Disse frasene kan du bruke når du skal beskrive tidligere brukte metoder:

 • Det fins flere metoder for måling av X, som *metode*, *metode* og *metode*
 • Mange har brukt *metoden* for å måle/undersøke/studere …
 • En mye brukt metode for å undersøke … er *metoden*.
 • *Metoden* er den vanligste/mest brukte metoden for å undersøke …

Disse frasene kan du bruke for å begrunne ditt valg av metode:

 • En egnet måte å undersøke dette på er *metoden*
 • For å kunne undersøke X, vil det være hensiktsmessig å bruke *metoden*
 • Fordeler ved *metoden* er …
 • På grunn av X og Y kan *metoden* være en egnet tilnærming

Disse frasene kan du bruke for å vise svakheter ved metoden:

 • En forutsetning for å kunne bruke *metoden* er …
 • Begrensinger/svakheter/problemer/ulemper ved bruk av *metoden* kan være …
 • *Metoden* gir ikke pålitelige resultater når det gjelder …

Sammenligne

Disse frasene kan du bruke når du skal introdusere ulikheter:

 • X skiller seg fra Y på flere måter …
 • X er nært beslektet med Y, bortsett fra …
 • X har mange likhetstrekk med Y, men skiller seg ut ved …
 • Gundersen har funnet/påpekt/identifisert viktige forskjeller mellom X og Y …
 • I motsetning til tidligere studier fant vi ingen bevis på at X er tilfelle
 • Gundersen fant store forskjeller i forekomsten av X hos …
 • Der X handler om Xi, handler Y om Yi
 • Denne tolkningen skiller seg fra/står i kontrast til Gundersen og Hansens tolkning. De argumenterer for at …

Disse frasene kan du bruke når du skal introdusere likheter:

 • Det er en rekke likhetstrekk mellom X og Y. For det første … For det andre …
 • X og Y deler flere egenskaper, som …
 • Effektene av X ligner effektene av Y, nemlig …
 • Denne definisjonen ligner Gundersen (2022), som går ut på at …
 • Disse resultatene kan sammenlignes med …
 • Tilnærmingen i denne undersøkelsen ligner andre studier av X
 • Studier har sammenlignet X hos norske og amerikanske studenter, og funnet sentrale likheter

Disse frasene kan du bruke for å indikere ulikhet over to setninger:

I demokratiske samfunn har innbyggerne politisk innflytelse.

 • Dette står i kontrast til …
 • Dette står i motsetning til …
 • Slik skiller demokrati seg fra …

… styreformen i et diktatur, der den politiske innflytelsen er begrenset.

Disse frasene kan du bruke for å indikere likheter over to setninger:

Innbyggerne i Norge velger representanter til Stortinget.

 • På samme måte
 • Likeledes
 • På lignende vis

… velger amerikanere representanter til senatet og kongressen.

Gi eksempler

Disse frasene kan du bruke når du skal gi eksempler på noe:

 • For eksempel gjennomførte Hansen og Gundersen et eksperiment der de …
 • Et annet eksempel på hva som menes med X, er …
 • Et eksempel på dette er Gundersens studie av …
 • Dette er demonstrert i studien …
 • X viser godt hva som menes med Y, nemlig …
 • Dette kan illustreres ved å se til …
 • Et lignende tilfelle i England viser at …

Et …

 • velkjent
 • mye brukt
 • sentralt
 • godt
 • klassisk
 • nyttig
 • viktig
 • illustrerende

eksempel på X er …

Disse frasene kan du bruke når du skal bruke et eksempel for å støtte et argument:

 • Dette (eksempelet) viser/illustrerer at …
 • Som dette eksemplet viser, er det viktig å …
 • Dette eksemplet viser behovet for …
 • Dette eksempelet viser hvordan …
 • Eksemplet som er lagt frem her, bygger opp under antakelsen/ideen/påstanden om at …

Argumentere og drøfte

Disse frasene kan du bruke når du vil synliggjøre din egen argumentasjon for leseren:

 • Min hovedpåstand er at …
 • Hovedpåstanden i besvarelsen er …
 • Påstanden/ideen jeg skal argumentere for, er …
 • Poenget jeg ønsker å synliggjøre, er …
 • Besvarelsen tar utgangspunkt i tre sentrale påstander. Disse er …
 • Jeg vil undersøke/underbygge påstanden ved å …
 • Jeg vil argumentere for X ved å vise til …
 • Jeg vil diskutere noen vanlige innvendinger mot dette argumentet …
 • Dette kan påstås/hevdes med sikkerhet fordi …
 • Nå har jeg tatt for meg tre argumenter for X. I kommende avsnitt vil jeg fokusere på innvendinger mot disse argumentene.
 • Som jeg argumenterer/har argumentert for …

Disse frasene kan du bruke når du vil stille spørsmål ved en idé eller påstand:

 • Diskusjonen har tatt opp X og Y. Et spørsmål man kan stille seg, er …
 • Selv om … kan det likevel hevdes/framholdes at …
 • Problemet med denne framstillingen av X, er …
 • En mulig kritikk av X er …
 • Selv om det kan være gode grunner for å hevde X, kan man spørre om …
 • Det er likevel ikke godtgjort at …
 • I lys av X, kan man spørre seg om …
 • Er det rimelig å anta at … eller kan det også …?
 • En annen, mulig forklaring kan være …
 • I motsetning til X, ser det ut til at …

Disse frasene kan du bruke til å belyse et fenomen eller en idé fra alternative eller nye perspektiver:

 • En vel så interessant vinkling kan være …
 • Man kan også spørre seg om X ikke like gjerne …
 • I et slikt perspektiv, blir det (også) tydelig at …
 • For å studere/forstå/belyse X, vil det være interessant å se på …
 • I lys av x, kan det se ut til at …
 • Dersom x er tilfelle, vil det også kunne …
 • En nærliggende forklaring er …
 • En alternativ tolkning …

Konkludere en argumentasjonsrekke

Disse frasene kan du bruke når du skal konkludere i et avsnitt:

 • Dette viser at …
 • Resultatet av det som så langt er påvist/fremlagt, er at …
 • På grunnlag av X kan det hevdes at …
 • Derfor/altså er det gode/tilstrekkelige grunner til å hevde …
 • Til slutt / samlet sett kan det sies at …
 • Et avsluttende poeng er at …
 • Poenget med dette er å vise …

Skape flyt i teksten

Disse frasene kan du bruke for å veilede leseren gjennom teksten og gjøre argumentasjonen lettere å følge:

 • Som (tidligere) nevnt …
 • Som jeg tidligere har understreket …
 • Med utgangspunkt i [spørsmålet], vil jeg se på …
 • For å belyse [spørsmålet], vil det være nødvendig å se på / ta for seg …
 • I neste avsnitt beskrives/tar jeg for meg …
 • I det følgende / Videre vil jeg argumentere for …
 • … etter diskusjonen av X vil jeg ta for meg Y
 • Jeg retter nå oppmerksomheten mot …
 • I lys av X, vil jeg nå diskutere Y.
 • Før vi fortsetter med X, er det viktig å understreke at Y.
 • Så langt har jeg fokusert på X. Videre vil jeg …
 • Før jeg forklarer teori A, vil jeg …
 • Med en definisjon av X, kan vi nå se på …
 • Slik jeg har vist er X, Y og Z. Jeg/oppgaven går nå over til en diskusjon av …
 • På bakgrunn av X, har vi sett at …
 • Kapittelet har tatt for seg … Neste kapittel vil rette seg mot å diskutere …
 • I det følgende vil jeg utdype denne diskusjonen ved å …

Beskrive et tallmateriale

Fraser for å beskrive trender i tallmateriale:

Grafen viser at det har vært en … Figuren viser hvordan det har vært en/et … Fra tabellen ser vi at det har vært en/et …

 • svak

 • sterk

 • bratt

 • gradvis

 • stadig

 • merkbar

 • oppgang

 • nedgang

 • økning

 • løft

 • fall

i antall skilsmisser i Norge siden 1980.

Disse frasene kan du bruke når du skal understreke tendenser i tallmateriale:

 • Det sentrale
 • Det som utmerker seg
 • Det påfallende
 • Det interessante
 • Det som er verdt å merke seg

… i tabellen

… grafen

… figuren

er veksten …

(den raske, stabile, svake) oppgangen/veksten i …

… er variasjonen i …

er (den raske/stabile/svake) nedgangen/fallet i …

er forskjellen mellom …

Disse frasene kan du bruke når du skal beskrive konkrete resultater i tallmateriale:

 • mer enn

 • litt over

 • rett over

 • størstedelen

 • rundt

 • nesten

 • så mange som

 • omtrent

 • færre enn

 • rett under

 • godt under

 • halvparten

 • en tredjedel

 • 30% 50% 80%

… av informantene … av intervjuobjektene … av deltakerne … av utvalget

 • oppga at …
 • sa seg enige i …
 • rapporterte om …

Drøfte funn og resultater

Disse frasene kan du bruke når du skal beskrive resultater som stemmer med tidligere studier:

 • Studien bekrefter at X er assosiert med …
 • Dette resultatet støttes av …
 • Funnet stemmer overens med Gundersens studie fra 2003, som …
 • Sammenlignet med tidligere studier bekrefter resultatene at …
 • Dette stemmer også med tidligere observasjoner som viser at …
 • Det er likheter mellom disse funnene/observasjonene/resultatene og det som kommer frem i …
 • Observasjonene underbygges av …

Disse frasene kan du bruke når du skal beskrive resultater som bryter med tidligere studier:

 • I motsetning til tidligere studier viser våre resultater at …
 • Disse funnene viser det motsatte av tidligere studier, nemlig …
 • Der tidligere studier har vist X, peker disse funnene/resultatene mot …
 • Hansen viste i 2003 at …
 • Dette skiller seg fra denne studien ved å …
 • Tidligere har det blitt hevdet at …
 • Dette viser seg å ikke stemme, fordi …
 • Sammenlignet med tidligere forskning …
 • Et annet syn på…

Nyansere, ta forbehold, vise til usikkerhet rundt resultater

Disse frasene kan du bruke når du skal formidle at det kan være flere årsaker til at noe skjer:

 • B kan være et resultat av A.
 • B er trolig en følge av A.
 • Det er sannsynlig at A leder/fører til B.
 • Det er grunn til å tro at B skyldes A.
 • En sannsynlig/mulig forklaring er/kan være …
 • En forklaring som ikke kan utelukkes, er …
 • Forekomsten av A kan tilskrives B
 • Det er flere mulige forklaringer/årsaker …
 • Årsaken til at resultatene spriker, kan være …
 • En mulig forklaring på variasjonen i resultatene er …
 • En mulig/rimelig tolkning kan være …

Avslutning eller konklusjon

Disse frasene kan du bruke for å avslutte med en oppsummering:

 • Analysen/undersøkelsen av … har gitt et innblikk i …
 • Hovedargumenter i analysen har vært at …
 • Ett av de sentrale resultatene i denne undersøkelsen er at …

Disse frasene kan du bruke for å konkludere:

 • Målet/hensikten med analysen/undersøkelsen er, som beskrevet innledningsvis, å svare på spørsmålet/*problemstillingen*
 • Forskningsspørsmålet/problemstillingen/utgangspunktet for denne undersøkelsen/analysen var …
 • Svaret på [spørsmålet] er at …
 • Som undersøkelsen viser, er det gode grunner til å hevde at …
 • Konklusjonen av undersøkelsen er at …
 • Undersøkelsen/studien viser hvordan …
 • Dataene/funnene fra denne studien viser at…
 • For å konkludere, vil jeg/vi trekke fram …
 • Den viktigste konklusjonen / hovedkonklusjonen er …

Disse frasene kan du bruke for å vise betydningen av din studie:

 • Undersøkelsen/analysen/studien bidrar dermed med …
 • Studien gir innsikt i forhold som er viktige når det gjelder …
 • Når det gjelder bedring/forebygging/forståelsen av X, vil denne studien kunne være et bidrag.
Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo