MLA

MLA står for Modern Language Association. Referansestilen legger vekt på forfatter og verktittel, og er vanlig innenfor språk, litteratur og områdestudier. Framstillingen her er basert på den åttende utgaven av «MLA Formatting and Style Guide» og The MLA Style Centeropen in new window. I denne versjonen er det gjort en del forenklinger sammenlignet med tidligere. I stedet for detaljerte instrukser, beskriver stilen et sett av grunnelementer. Med utgangspunkt i disse elementene kan du tilpasse referansene til ulike nyere kildeformater.

Sitering i teksten

Hvis forfatternavnet er del av setningen oppgis bare sidetallet i parentes. Sett parentesen der det kommer en naturlig pause, helst i slutten av setningen:

«Barrow fant at … (137-141)».

Hvis forfatternavnet ikke inngår i setningen, skal det stå inne i parentesen:

«… (Barrow 137-141)».

Hvis du bruker flere arbeider av samme forfatter, legg til komma og tittel (hvis den er kort) eller en forkortet tittel før sidetallet.

Eksempel: (Faingold, Child language 95-97).

Hvis du henviser til hele boka, eller til et verk uten sidetall, er det ofte best å inkludere forfatternavn og/eller tittel i selve teksten, slik:

Fukuyamas Our Posthuman Future har mange eksempler på dette.

Sitater må være eksakt gjengitt med kildehenvisning. Sitater som er kortere enn tre linjer inkluderes i teksten med anførselstegn. Lengre sitater markeres med kolon og innrykk, men ikke anførselstegn. Les mer om sitering og kildehenvisningeropen in new window og/eller se eksemplene nedenfor.

Verk med flere forfattere

Bruk samme rekkefølge som på tittelbladet. For tre eller flere forfattere brukes førsteforfatters etternavn fulgt av et al. eller mfl. og eventuelt sidetall. Det samme gjelder i referanselisten.

Smith et al. hevder at … (42) … (Smith mfl. 42)

Navnet til førsteforfatter skal skrives invertert, det vil si Etternavn, Fornavn. De andre forfatterne skrives Fornavn Etternavn.

Elementer i en referanse

Her følger en liste over grunnelementer som skal med i en referanse. Elementene skal settes opp i den samme rekkefølgen uavhengig av kildetype. Legg merke til tegnsettingen:

 • Forfatter.
 • «Kildens tittel».
 • Kildens beholder,
 • Andre bidragsytere,
 • Versjon/Utgave,
 • Nummer,
 • Utgiver,
 • Utgivelsesdato,
 • Plassering.

Kilden i referanselisten

Forfatter. «Kildens tittel». Kildens beholder, Andre bidragsytere, Versjon/Utgave, Nummer, Utgiver, Utgivelsesdato, Plassering.

En «beholder» er der du finner kilden, for eksempel en database eller en antologi. Hvis du viser til en novelle publisert i en antologi, er novellen kilden og antologien beholderen. «Plassering» viser til plassering i verket, for eksempel sidespenn. Dette oppsettet brukes på alle typer kilder. Se eksempler nedenfor. For eksempler som ikke er listet opp nedenfor, følg listen over grunnelementene og legg inn riktig informasjon.

Referanselisten

 • Referanselisten ordnes alfabetisk etter etternavn.
 • Ved flere forfattere skal listen alfabetiseres ut fra førsteforfatter, deretter andreforfatter osv.
 • Har du flere verk av samme forfatter, ordnes de alfabetisk etter tittel. Navnet gjentas ikke, men erstattes av tre bindestreker (—).
 • Dersom en referanse går over flere linjer, skal alle linjene ha innrykk unntatt den første: såkalt hengende innrykk.

Bøker

Bok

Kilden i teksten

Forfatter (evt. sidetall)

… Rem … (18).

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. Tittel. Utgiver, årstall.

Rem, Tore. En biografi om Jens Bjørneboe. Cappelen Damm, 2020.

I EndNote

Legges inn som «Book».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher.

E-bok

I MLAopen in new window regnes e-bok som en «versjon» av boka. Informasjon om format legges inn foran utgiver. Hvis du vet hvilket format e-boka er i (for eksempel Kindle, EPUB), skriver du dette i stedet for «e-bok».

Kilden i teksten

Joshua Schimel’s Writing Science tar for seg vitenskapelig skriving som historiefortelling med elementer som konflikt, dramatisk oppbygning og forløsning.

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. Tittel, versjon. Utgiver, årstall.

Schimel, Joshua. Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded, e-bok. Oxford UP, 2012.

I EndNote

Legges inn som «Electronic Book».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher (Skriv versjon før forlag i Publisher-feltet: e-bok.Oxford UP)

Bokkapittel

Kilden i teksten

… (Forfatter sidetall).

«Å lære seg å skrive er å lære seg å lese sine egne ord med maksimal oppmerksomhet» (Moi 19).

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. ”Kapitteltittel.” Boktittel, redigert av Fornavn Etternavn, Utgiver, årstall, ss. xx-xx.

Moi, Toril. «Å skrive er å tenke.» Min metode. Om sakprosaskriving, redigert av Kristine Isaksen og Hans Petter Blad. Cappelen Damm, 2019, ss. 15-23.

I EndNote

Legges inn som «Book Section».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Publisher, Pages.

Oversatt bok

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn.  Boktittel. Oversetter(e) Fornavn Etternavn, Utgiver, årstall.

Vargas Llosa, Mario. Kelterens drøm. Oversettere Kari Risvik og Kjell Risvik, Gyldendal, 2012.

I EndNote

Legges inn som «Book». Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Translator.

Avhandling - doktor/master

Kilden i referanselisten

Etternavn, fornavn. Tittel. Akademisk avhandling, Institutt/fakultet, Universitet, årstall.

Kyrkjebø, Rune. Heimskringla I etter Jofraskinna: karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio. Akademisk avhandling, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 2001.

I EndNote

Legges inn som «Thesis». Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, University (Institutt/fakultet, Institusjon) og Thesis Type (Akademisk avhandling).

Artikler

Artikkel i tidsskrift (trykt/elektronisk)

Hvis utgaven er datert med måned eller årstid oppgis dette sammen med utgivelsesår. Oppgi DOI hvis dette er tilgjengelig.

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. ”Artikkeltittel.” Tidsskriftstittel årgang, heftenummer, årstall, ss xx-xx (valgfritt), eventuelt URL eller DOI.

Børdahl, Amund. “Bloom Leser Bibelen.” Agora, vol. 35, no. 2, 2019, ss. 99–156, www.idunn.no.

I EndNote

Legges inn som «Journal Article».

Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages (hvis aktuelt) DOI/URL (hvis aktuelt).

Artikkel i avis (trykt/elektronisk)

Lesedato er frivillig.

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. «Tittel på artikkel». Tittel på avis, utgivelsesdato, sidetall eller URL.

Guðmundsson, Halldór. «En engel i Reykholt». Klassekampen, 24. juni 2020, https://klassekampen.no/utgave/2020-06-24/en-engel-i-reykholt.

I EndNote

Legges inn som «Newspaper Article».

Fyll ut feltene: Reporter (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Title, Newspaper, Pages, (Hvis aktuelt) Issue Date, URL (Hvis aktuelt).

Nettsider

Nettside fra organisasjon

Nettsider som forandrer seg, bør oppføres med lesedato.

Kilden i teksten

Bruk de første ordene av nettsidetittelen i henvisningen i teksten.

Eksempel: Nettsidene fra Purdue University inneholder stort sett alt man trenger for å skrive akademiske oppgaver på engelsk (Purdue Online Writing Lab).

Kilden i referanselisten

«Tittel på nettside». Organisasjon eller nettsted, URL, lesedato.

«Purdue Online Writing Lab». Purdue University, https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html, lest 24. juni 2020

I EndNote

Legges inn som «Web Page».

Fyll ut feltene: Title, Publisher (Nettstedets/ Organisasjonens navn) og URL.

(Fyll også ut Date Accessed hvis lesedato skal med).

Nettside med forfatter

Nettsider som forandrer seg, bør ha med lesedato.

Kilden i teksten

«Knapt noen generasjon har opplevd så gode tider som vår» (Harald 5).

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. «Tittel på artikkel». Tittel på nettstedet, URL, Lesedato.

Harald 5. «De små, lyse øyeblikk». Virksomme ord. Norske politiske taler, http://virksommeord.no/tale/6715/, lest 1. juli 2020.

I EndNote

Legges inn som «Electronic Book»

fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere) Title, Publisher (Nettstedets/ Organisasjonens navn) URL.

(Fyll også ut Date Accessed hvis lesedato skal med).

Oppslagsverk

Artikkel i elektronisk leksikon (uten forfatter)

Kilden i teksten

… («oppslagsordet»).

Betegnelsen «hermetisk diktning» brukes generelt om poesi som inneholder okkult symbolisme («Hermetisk diktning»).

Kilden i referanselisten

«Oppslagsord». Tittel på oppslagsverk, år. URL. Lesedato.

«Hermetisk diktning». Store norske leksikon, 9. mai 2019. https://snl.no/hermetisk_diktning. Lest 24. juni 2020.

I EndNote

Legges inn som «Electronic Book»

fyll ut feltene: Author (Oppslagsord) Title, Publisher (Nettstedets/ Organisasjonens navn) URL.

(Fyll også ut Date Accessed hvis lesedato skal med).

Artikkel i trykt leksikon (med forfatter)

Kilden i teksten

… (sidetall).

Tveite tar for seg Jens Arup Seips tese om at Norge i etterkrigstiden var en ettpartistat (280).

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. «Artikkeltittel». Tittel på oppslagsverk, redigert av Fornavn Etternavn og Fornavn Etternavn, Bind nr, Utgiver, årstall, Sidetall.

Tveite, Tonje. «’Politikk er ikke idyll’: Jens Arup Seip som samtidsforfatter». Norsk litteraturhistorie: Sakprosa fra 1750 til 1995, redigert av Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen, Bind 2, Universitetsforlaget, 1998, s. 20-25.

I EndNote

Legges inn som «Encyclopedia».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, Publisher, Volume, Pages

Offentlige kilder

Lover

Kilden i teksten

Lovtittel paragraf, årstall

Helsepersonellovens §6, 1999 skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.

Kilden i referanselisten

Lovens navn. Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer. Utgiver eller departement oppgis ikke, fordi alle norske lover vedtas av Stortinget. Eventuelt URL og lesedato.

Helsepersonelloven. Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_2#%C2%A76open in new window>02. februar 2013.

I EndNote

Legges inn som «Electronic Book» Fyll inn feltene Author (Lovens navn), Title (Fullstendig navn med vedtektsdato og nummer), Date Accessed (hvis aktuelt), URL (hvis aktuelt)

Meldinger og proposisjoner til Stortinget

Fram til oktober 2009 var betegnelsen Stortingsmelding, forkortet St.meld., mens nyere meldinger heter Melding til Stortinget, forkortet Meld. St.

Kilden i teksten

(Departement Tittel på melding)

Kilden i referanselisten

Departement. Tittel på stortingsmelding. Meld. St. nr (sesjon dvs. årstall), Utgiver, Årstall, Eventuelt nedlastingsinformasjon.

Finansdepartementet.Nordisk samarbeid Meld, St. nr 23 (2019-2020), Finansdepartementet, 2020.

I EndNote

Legges inn som «Electronic Book» Fyll inn feltene Author, Year, Title, Publisher, Series Title, URL (Hvis aktuelt)

Annet

Klassiske og hellige tekster

Klassiske skrifter og hellige tekster finnes i mange forskjellige utgaver. Sidetall vil variere fra utgave til utgave og blir derfor utelatt. Tekstene deles i stedet inn i nummererte kapittel, vers eller surer som vil være den samme i alle utgaver. Dette gjelder for eksempel klassiske skuespill og dikt, Koranen, Bibelen og eldre greske og romerske tekster. Henvisning til hellige skrifter gjøres underveis i teksten ved å oppgi tekststed i parentes. Hellige tekster som Bibelen og Koranen trenger som regel ikke å føres i referanselisten.

Kilden i teksten

… (Tekststed).

Romeo viser her sin sanne og intense kjærlighet til sin elskede Julie (Akt 2, scene 5, vers 55).

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. Tittel på skuespill, redigert av Fornavn Etternavn, Utgiver, Årstall.

Shakespeare, William. Romeo and Juliet, redigert av Roma Gill, Oxford University Press, 1982.

I EndNote

Legges inn som «Book».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Editor.

Upublisert materiale

Kilden i teksten

… forfatter … (Tittel).

Eksempel: Utaker ser på bruk av bilder i filosofi knyttet til menneskets forståelse og persepsjon av seg selv (Det perseptuelles antropologi; persepsjon og bilder som filosofisk problem).

Kilden i referanselisten

Etternavn, Fornavn. Tittel. Årstall, upublisert manuskript, Institusjonstilhørighet.

Utaker, Arild. Det perseptuelles antropologi; persepsjon og bilder som filosofisk problem. 2010, upublisert manuskript, Institutt for førstesemesterstudier og filosofi, Universitetet i Bergen.

I EndNote

Legges inn som «Book» Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher. (Skriv «upublisert maunskript» før institusjonstilhørighet avskilt med komma)

Bilde

Refererer du til bilder uten å legge dem inn i teksten din, skal du vise til hvor du fant bildet. Viser du til et bilde funnet på nettet, skal referansemalen for nettsider følges. Viser du til et bilde funnet i en avis, skal referansemalen for avis følges.

Legger du bildene inn i teksten din, skal referansen komme umiddelbart ette rbildet som en figurtekst.

Kilden i referanselisten

Fig. 1. Man exercising from: Green, Annie. «Yoga: Stretching Out.» Sports Digest, 8 May 2006, p. 22. Fig. 2. Annakiki skjørt fra: Cheung, Pauline. «Short Skirt S/S/ 15 China Womenswear Commercial Update.» WGSN.

Kompendier

Dersom du skal referere til tekster fra et kompendium, vises det til originalverkene (for eksempel tidsskriftet eller boka), ikke til kompendiet. Det gjelder også sidehenvisninger.

Flere kilder

The University of Western Australia har en rikholdig eksempelsamling på https://guides.library.uwa.edu.au/mla/8th-ed#Otheropen in new window.

Forkortelser

Dersom et dokument er utgitt av en offentlig instans, organisasjon eller forening skrives navnet vanligvis fullt ut i alle henvisningene. Forkortelse kan brukes dersom den er lett gjenkjennelig. I så fall må du første gang skrive hele navnet og forkortelsen.

(Norsk rikskringkasting [NRK], Dagsnytt 1999)

Ved annen gangs sitering og senere:

(NRK, Dagsnytt 1999)

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo