Planlegg søket ditt

I den tidlige fasen av oppgaveskrivingen vil du gjerne orientere deg bredt for å avklare problemstilling, metode og tilnærming. Da kan det være nyttig å skumlese ulike kilder. Noen av kildene vil du ta med deg i det videre arbeidet, mens andre bare er nyttige i den innledende fasen.

Finn bakgrunnsinformasjon

 • Generelle oppslagsverk som Store norske leksikon dekker et vidt spekter av emner og gir pekere til mer dyptgående kilder.
 • Fagspesifikke oppslagsverk (for eksempel International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences) gir grundige innføringer. Forfatterne er eksperter på sine felt og har kartlagt den sentrale litteraturen i oversiktsartikler.
 • Lærebøker gir innføring i og henvisninger til kilder som går mer i dybden.
 • Gjennom Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste får du tilgang til den norske samfunnsdebatten. Nyhetsarkivet PressReader gir deg tilgang til verdens ledende aviser og blader. Begge arkivene er tilgjengelige i de fleste bibliotek i Norge.
 • Offentlig informasjon, som utredninger, stortingsmeldinger og statistikk, ligger lett tilgjengelig på nettet. Se for eksempel regjeringen.no, Statistisk sentralbyrå, Verdensbanken og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Finn faglitteratur

Når du har lest deg opp på emnet, og problemstillingen begynner å ta form, kreves det informasjon som går mer i dybden. Sensor og faglærer forventer at du bruker Vitenskapelige kilderopen in new window som grunnlag for oppgaven. I tillegg til fagbøker, er artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering den viktigste inngangen til vitenskapelige kilder. At et tidsskrift er fagfellevurdert (engelsk: peer reviewed) vil si at artiklene blir vurdert og godkjent av andre forskere før publisering.

I denne modulen, «Planlegg søket ditt», tar vi først og fremst sikte på å gi deg en innføring i hvordan du ved planlegging og særskilte teknikker kan søke i akademiske søketjenester og databaser, men det finnes flere måter å finne faglitteratur. Du kan for eksempel:

 • Få tips fra veileder eller foreleser
 • Lete i referanselister til relevante artikler eller bokkapitler
 • Se på lister over hvem som har sitert relevante artikler/kapitler. Søkeverktøy som Web of Science og Google Scholar gir informasjon om siteringer
 • Søke i relevante tidsskrifter
 • Gjøre søk på forfattere du vet har publisert innenfor aktuell tematikk

Valg av databaser

Gjennom fagbibliotekenes nettsider får du tilgang til databaser som dekker et bredt spekter av fagområder. En database er et elektronisk arkiv som inneholder ulike typer kilder. Noen databaser er tverrfaglige, mens andre dekker avgrensede fagområder. De fagspesifikke databasene gir bedre dekning av litteraturen på fagområdet enn de mer generelle databasene.

Gjør deg kjent med de databasene som er aktuelle for ditt emne. Husk at ingen databaser dekker alt; de overlapper og utfyller hverandre. Derfor er det viktig å søke i flere databaser for å få oversikt. Nedenfor finner du et utvalg tverrfaglige databaser som kan være et godt utgangspunkt for søk før du går videre til de fagspesifikke databasene:

 • Oria er fagbibliotekenes søkeverktøy. Her finner du blant annet fagbøker, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og tidsskriftsartikler.
 • Google Scholar er den akademiske versjonen av Google. Den søker etter vitenskapelig litteratur fra ulike forlag og forskningsarkiv- og databaser. Kildene er av varierende kvalitet, så vær kildekritisk.
 • Idunn dekker tidsskrifter som er utgitt på Universitetsforlaget, og er tilgjengelig i de fleste bibliotek i Norge.
 • Web of Science er en internasjonal, tverrfaglig plattform for å finne forskningslitteratur, og den omfatter flere databaser. Den er tilgjengelig via de fleste fagbibliotek.

Finn gode søkeord

Gode søkeord (eller søketermer) er nøkkelen til å finne den litteraturen du trenger. Bruk problemstillingen som utgangspunkt og identifiser de tematiske elementene. Når du har de tematiske elementene klart for deg, må du finne egnede søkeord. Husk å ta med synonymer; finnes det flere begreper som beskriver de tematiske elementene du er ute etter?

Tips

For å unngå tilfeldig og usystematisk leting etter litteratur, kan det være lurt å sette opp en plan for søket. Det kan spare tid og sikre at alle de tematiske elementene i problemstillingen blir tatt med. Skriv ned hvilke søkeord du vil bruke, og hvordan du vil kombinere dem.

Språk og terminologi

Bruk fagterminologi når du søker. Fagtermer kan finnes i ordbøker, lærebøker og fagartikler; les sammendrag og sjekk forfatternes egne emneord. Fagspesifikke databaser har en innebygd emneordsliste (tesaurus) over anerkjente fagtermer og oversikt over relaterte begreper. Oria gir treff både på norsk og engelsk, men vær oppmerksom på at du kan gå glipp av svært mange aktuelle dokumenter dersom du kun velger norske søkeord. Om du søker på norsk, gir bokmål flere treff en nynorsk. Internasjonale databaser krever at du søker på engelsk.

Tips

 • Bruk fagterminologi
 • Merk at for hvert tematiske element kan det finnes mange synonymer eller relaterte begrep
 • Ordbokene.noopen in new window er en kvalitetssikret kilde som kan være til hjelp når du skal finne gode søkeord

Avgrensing av søk

Benytt søketjenestenes muligheter for å avgrense en lang treffliste. I de fleste tilfeller kan du avgrense på publiseringsår, språk, dokumenttyper og større emneområder. Men vær obs på at enhver avgrensing kan føre til at du mister viktig informasjon.

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo